Prodej-koupim.cz - www.prodej-koupim.cz
Česká republika

  18.05.2024, 12:57
  12435 inzerátov
  Co hledáte?  
Menu
» PŘIDAT INZERÁT
» Editovat / smazat inzerát
» GDPR - ochrana osobních údajů

Partneři
  Podmínky  

I. Základné ustanovenie a pojmy

1.1 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Michal Ellinger-XITRIO AGENCY:
Michal Ellinger-XITRIO AGENCY
Wolkrova 41

85101 Bratislava

ICO: 43317511

DIC: 1077114742

živnostenský register - Obvodný úrad v Bratislave, Právne forma: živnosť, Číslo živnostenského registra: 110-163125

(ďalej len Prevádzkovateľ)

1. Používateľ Portálu je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o informácie, tovar alebo služby nachádzajúcich sa na Portáloch Prevádzkovateľa. Používateľ podaním inzerátu akceptuje všeobecné obchodné podmienky spolu so špecifickými obchodnými podmienkami pre jednotlivé Portály, ktoré využíva a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Ďalej Používateľ súhlasí, že:

a) bude dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby vrátane Zákona o ochrane osobných údajov;

b) nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;

c) nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely;

d) nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzujúce dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby.

3 V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel používania Portálov si vyhradzuje Prevádzkovateľ právo na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť akékoľvek informácie o Používateľovi, ktorý porušuje pravidlá.

4 Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiadúci materiál každého druhu a povahy.

5 Prevádzkovateľ neschvaľuje Používateľov obsah, či inú jeho komunikáciu, zverejnenie, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takéhoto obsahu alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie Portálov Prevádzkovateľa.

6 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku VI. sa Používateľ vystavuje riziku trestného stíhania.

7 Ďalej Používateľ súhlasí s tým, že:
a) nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;
b) nebude zasahovať alebo narúšať siete spojené so službami;
c) nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálov, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tieto Portály ponúkajú;
d) neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Prevádzkovateľa.

8 Tým, že Používateľ má prístup k službe, vyjadruje svoj súhlas, že pri používaní Portálov bude používať len prostriedky, ktoré mu poskytuje Prevádzkovateľ alebo spoločnosť poverená Prevádzkovateľom. Používateľ taktiež súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.

9 Porušenie autorských práv tretej strany. V prípade, že Používateľ zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže Prevádzkovateľ, ukončiť prístup k jeho službám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom.

10 Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup ku službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

11 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Portály alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

12 Ochrana osobných údajov
12.1 Ochrana údajov na Portáloch
Portál zhromažďuje osobné údaje o Používateľoch výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely spoločnosti Michal Ellinger-XITRIO AGENCY. Registračné údaje o Používateľoch sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu (ktorý prejaví podaním inzerátu) so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade kedy ich táto osoba sama Portálu dobrovoľne poskytne.

12.2 Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám, výnimku tvorí spoločnosť BOKLET, s.r.o., ktorá spracúva účtovnú agendu spoločnosti Michal Ellinger-XITRIO AGENCY Ak Používateľ nechá voľne prístupné svoje osobné údaje pre návštevníkov Portálov, nepovažuje sa to za porušenie ochrany osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa.

12.3 Odoslaním údajov, vyžadujúcich pri registrácií, pri podaní inzerátu do Portalu vyjadruje Používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

13. Ukončenie používania služby

13.1 Ukončenie služby Používateľom
Službu môže Používateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia Prevádzkovateľovi. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto všeobecných obchodných podmienok ako i špecifických podmienok Portálov alebo ich neskoršej modifikácií, jediným riešením je okamžite ukončiť používanie služby a informovať Prevádzkovateľa o ukončení. Zároveň Používateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo). Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ zruší registráciu Používateľa.

13.2 Ukončenie služby Prevádzkovateľom
Prevádzkovateľ môže ukončiť Používateľovu registráciu okamžite:
a) tým, že Používateľovi doručí oznámenie o ukončení. Používateľ súhlasí, že na základe ukončenia podľa tohto bodu pravidiel, Prevádzkovateľ vyplatí zostávajúcu (alikvotnú) časť zaplatenej služby za rozdiel medzi predplateným obdobím a skutočne realizovaným obdobím , kedy Používateľ službu využíval, prípadne vráti Používateľovi späť neminuté kredity z osobného virtuálneho účtu. Používateľ nemá nárok na vrátenie kreditu, ktorý získal ako bonus pri dobíjaní kreditov a promo akciách.
b) V prípade, že Používateľ porušil tieto pravidlá a toto porušenie sa nedá napraviť alebo toto porušenie nebolo odstránené do 5 dní, alebo pokiaľ sa Používateľ stal platobne neschopným/nesolventným podľa Zákona o platobnej neschopnosti.
9.3 Na základe ukončenia poskytovania služby V prípade ukončenia poskytovania služby (po uplynutí predplateného obdobia), je právo Používateľa využívať službu okamžite zrušené a Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže vymazať všetky materiály, obsah v jeho konte a zablokovať ďalší prístup k týmto údajom.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami a špecifickými podmienkami jednotlivých Portálov sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť. 10.3 Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 14.08.2007

v Bratislave dňa 14.08.2007

Prevádzkovateľ Michal Ellinger-XITRIO AGENCY

Reklama